Location: Home >> ABOUT US >> Directors

Directors

 

 

                ZHANG Liping  – Director,Party Secretary of the CPC Committee  

                WANG Pengfei  – Deputy Director   

                LIU Xinjian  – Deputy Party Secretary of the CPC Committee, Secretary of Committee for Discipline Inspection  

                LUO Ercang  – Deputy Director  

                WANG Xuesong  – Deputy Director